IIP

De kerngedachte van Investors in People (IiP) is dat mensen het belangrijkste kapitaal van een organisatie zijn omdat zij met hun prestaties de organisatiedoelstellingen realiseren. IiP geeft een praktische invulling aan het verbeteren (van organisaties) door de mensen (te ontwikkelen). Eén van de doelen is het laten renderen van uw investering in opleiding en ontwikkeling van uw medewerkers.

Investors in People werkt met een standaard voor strategisch opleiden en ontwikkelen waarin een continue verbetercyclus verankerd is die een koppeling legt tussen:

 • Visie, missie en organisatiedoelstellingen;
 • Kerncompetenties van de organisatie;
 • Opleiding en ontwikkeling van competenties;
 • Prestaties op individueel, team of afdeling en organisatieniveau.

De Standaard bestaat uit 3 basisprincipes verdeeld in 10 indicatoren die uitgewerkt zijn in 39 bewijzen (minimum resultaten) voor doelgericht opleiden en ontwikkelen van mensen.

Het gaat in feite om een praktisch en continu verbeterproces waarmee uw organisatie werkt aan een effectieve bedrijfsvoering met de inzet en betrokkenheid van al uw mensen. Doordat certificering onderdeel uitmaakt van het IiP-proces worden uw mooie voornemens afrekenbaar gemaakt en de verbetercyclus geborgd in uw organisatie. Ook heeft IiP invloed op een aantal bedrijfsprocessen en wel de volgende:

 • Plannen (inclusief het stellen van doelen vanuit een missie, visie en strategie);
 • Communiceren (van deze doelen naar alle mensen in alle lagen van de organisatie);
 • Effectief leidinggeven en managen (leidinggeven en managen op een doeltreffende en effectieve wijze);
 • Opleiden en ontwikkelen (van mensen);
 • Leren in de organisatie (inclusief het meten, evalueren en bijstellen van opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten).

Het traject tot het worden van een Investor in People-organisatie bestaat uit verschillende fasen (Diagnose, Plannen, Uitvoeren en Beoordelen).

Voordelen:

 • Het invoeren van ‘Investors in People’ kan u veel voordelen opleveren, zoals:
 • Het structureel toepassen van de verbetercyclus (Plan-Do-Check-Act-cyclus van Deming)
 • Werkt als hefboom bij cultuurveranderingen;
 • Verbetering van de interne communicatie;
 • Vergroting van de motivatie van de medewerkers;
 • Meer betrokkenheid van de medewerkers;
 • Verhoging medewerkertevredenheid;
 • Lager ziekteverzuim;
 • Minder verloop van medewerkers;
 • Verbeteringen in het productieproces of dienstverleningsproces;
 • Verhoging van de arbeidsproductiviteit;
 • Verhoging van de kwaliteit van product en dienst;
 • Gerichte besteding van het opleidingenbudget.

Ook is IiP goed te integreren met andere kwaliteitsinstrumenten. Zo helpt IiP organisaties die met het INK-managementmodel werken, zich in fase II (proces georiënteerd) bevinden en door willen groeien naar fase III (systeem georiënteerd) de gewenste groei te realiseren. Het doorgroeien van fase II naar fase III vraagt om een andere organisatiecultuur en juist het invoeren en implementeren van IiP is de hefboom voor die gewenste cultuurverandering.

Ook met ISO 9001 is Iip te integreren, waarbij ook de ISO-audit en het IiP-assessment deels gezamenlijk wordt uitgevoerd binnen organisaties die beiden hebben.

Wat doet ISOLEASE voor u:

ISOLEASE begeleidt u, uw leidinggevenden en uw medewerkers gedurende alle stappen in het traject tot het worden van een ‘Investor in People’-organisatie. De officiële certificering gebeurt op basis van een assessment. Na afloop van het assessment bekijken we samen op welke onderdelen u begeleiding en ondersteuning wenst c.q. nodig heeft om IiP te blijven.

Lees meer over IiP op ons blog.