VCA wordt vernieuwd – VCA 2008/05

Het VCA-certificaat is zeer succesvol en wordt veel gebruikt in de aannemerswereld om er voor te zorgen dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in het gedrang komen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. De bestaande checklist is nu aan revisie toe, vastgelegd in de VCA 2008/05 conceptversie.

Aan de huidige twee categorieën (VCA* voor kleine aannemers die geen hoofdaannemer zijn en VCA** voor de grotere aannemers en voor hoofdaannemers) wordt in de nieuwe versie een derde toegevoegd: ” VCAPetro” met name voor de petrochemische industrie (terug naar de oorsprong). Daarnaast worden de categorieën uitsluitend bepaald door het soort werk en de risico’s die dat met zich meebrengt.

Inhoudelijke wijzigingen:
De VCA* is op een aantal punten iets afgezwakt; nieuw toegevoegd zijn vragen over Laatste Minuut Risico-analyses en over communicatie over VGM zonder taalbelemmeringen.

Ook VCA** is op enkele punten afgezwakt; nieuw toegevoegd zijn vragen over Laatste Minuut Risico-analyses en over communicatie over VGM zonder taalbelemmeringen. Ook toegevoegd is de vraag of medewerkers kennis hebben van interne regels/procedures van de opdrachtgevers, voorzover dit gevraagd wordt.


“VCAPetro“ is op een aantal punten zwaarder dan de VCA** met de volgende ‘mustvragen’:

  • Wordt een VGM-jaarplan gehanteerd en worden VGM-doelstellingen geformuleerd en opgevolgd?
  • Heeft het bedrijf een programma voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag?
  • Wordt het VGM-projectplan ter bespreking aangeboden aan de opdrachtgever?
  • Vindt er een trendanalyse plaats van bij inspecties geconstateerde tekortkomingen?
  • Heeft het bedrijf een beleid om na een ongeval aangepast werk te bieden?
  • Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle VCA-eisen wordt voldaan?
  • Worden voor risicovol werk uitzendkrachten via een VCU gecertificeerde uitzendorganisaties ingeleend?
  • Vindt gestructureerde beoordeling en selectie plaats van reguliere onderaannemers op basis van VGM-prestaties?

Verder staat de IF (ongevallen-frequentie-index) ter discussie.

De wijzigingen in de vragen zijn in concept gereed. Aan de toelichting op de vragen wordt nog gewerkt. Verwachte ingangsdatum: najaar 2008, de overgangsregeling is nog niet bekend.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.