Verplichte voorlichting en instructie door werkgevers

Werkgevers zijn verplicht om hun medewerkers goed te instrueren over het veilig uitvoeren van hun werkzaamheden. Dat roept bij zowel werknemers als werkgevers nog al eens vragen op. Ter verduidelijking het volgende:


Voorlichting en instructie

Veiligheid op het werk is een verantwoording voor de werkgever, ook als het gaat om een stageplaats. Daar hoort ook bij dat er duidelijke voorlichting is over de risico’s, de genomen maatregelen en hoe werknemers zelf risico’s kunnen beperken. Er moet toezicht zijn op de naleving van risicoverlagende maatregelen.

De werkgever heeft de verplichting om werknemers doeltreffend voor te lichten over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s. Werknemers zijn verplicht hieraan deel te nemen. Aandachtspunten zijn:

 • De voorlichting en instructie afstemmen op de resultaten van de RI&E.
 • De voorlichting en het onderricht aanpassen als gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
 • Jonge werknemers moeten daarbij extra aandacht krijgen.
 • Een gebruiksaanwijzing, behorend bij een arbeidsmiddel, ter kennis gebracht van de betrokken werknemers.
 • Als machines in de directe omgeving gevaar voor de werknemers kunnen opleveren, worden zij hierop gewezen, ook als ze van deze machines geen rechtstreeks gebruik maken.

Is er sprake van tillen, dan moet de werkgever voorlichting geven over:

 • De gevaren van verkeerd tillen.
 • De wijze van tillen.
 • De beschikbare hulpmiddelen.

Ook moet de werkgever informatie verstrekken aan de werknemers over de gewichten en de verdeling van het gewicht over het object.

Is er sprake van geluidsniveaus boven 80 dB(A), dan wordt voorlichting gegeven over:

 • De gevaren voor het gehoor als gevolg van blootstelling aan geluid.
 • De bestaande regelgeving en de te nemen maatregelen.
 • De gevallen waarin persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld en de wijze waarop deze moeten worden gebruikt.
 • Het periodiek te herhalen audiometrisch onderzoek.
 • De markering van werkplekken waar geluidsniveaus boven de 85 db(a) optreden.

De werkgever moet kunnen aantonen dat voorlichting en instructie heeft plaatsgevonden. Vastleggen dus!

Eenmalige voorlichting en instructie blijven niet ‘hangen’. Fris kennis daarom regelmatig op.

Bron: Ministerie van SZW


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *